Kronos Quartet, Wu Man, Carnegie Hall, Steve J. Sherman